Fun88
服务热线:0512-36685397 15862364118

手动电动机启动器

  • 产品品牌
  • 产品型号
  • 产品描述

    ...

产品介绍
产品特性:

Fun88 具有过载、欠相、复合式和高分断保护功能。                  

短路电磁跳脱值13Ie        

fun88官方网站热动可调式脱扣,Class10脱扣等级。

技术参数:

额定电压:690V

额定电流:32~100A.   

安全防护等级IP20

产品认证:符合IECGBROHSULCE3C认证

更多Fun88产品